Pravila i uslovi korišćenja

Svi posetioci, kupci i klijenti (vlasnici profila brendova) Tip Top Shop portala obavezni su da se pridržavaju odredbi navedenih u pravilima i uslovima korišćenja.

Bez ugovora sa vlasnicima prodavnica

Poslovni aranžman između Tip Top Shop portala i klijenata (vlasnika online prodavnica) se ne bazira na formalnom ugovoru. Uređen je prema članu 4. Zakonu o elektronskoj trgovini kao unutrašnje pravilo – kodeks. Prilikom izrade profila brenda od klijenta se zahteva da potvrdi da je saglasan sa pravilima i uslovima korišćenja portala. Administracija Tip Top Shop portala smatra da su klijenti koji su uspešno kreirali profile brendova saglasni sa pravilima i uslovima korišćenja portala.

Politika opšteg uspeha

Izrada profila na Tip Top Shop portalu, održavanje u realnom vremenu kao i marketing (klasični i web)  potpuno su besplatni. Administratorski tim
Tip Top Shop portala omogućava korisnicima da sami kreiraju i vrše izmene na profilima svojih brendova potpuno besplatno. Klijent je direktno odgovoran za sadržaj svog profila. Politika opšteg uspeha podrazumeva da klijenti Tip Top Shop portala nemaju nikakvu finansijsku obavezu sve dok ne ostvare profit posredstvom portala. Kada se potvrdi prodaja posredstvom portala klijent dobija na zvanični mail uplatnicu sa vrednošću od 10% iznosa ostvarene prodaje. Na uplatnici se već nalazi popunjen račun primaoca i na klijentu je samo da uplatnicu realizuje. Ne smatramo da iko ima pravo da naplaćuje potencijal. Portal smo pokrenuli sa željom da pomognemo kreativcima da ostvare profit i u skladu sa time smo formirali i finansijsku politiku.

Veza klijent-kupac

Tip Top Shop platforma isključivo vrši povezivanje klijenata (vlasnika Tip Top Shop prodavnica) i kupaca, dakle preko web portala kupac naručuje proizvod direktno od klijenta. Klijent je dužan da proveri ispravnost podataka o kupcu koje Tip Top Shop admisnistratori prosleđuju. Klijent šalje proizvod kupcu. Kupac uplaćuje punu cenu proizvoda na račun klijenta. Klijent ispunjava svoju obavezu prema Tip Top Shop portalu u roku od 5 radnih dana od dana prodaje.

U slučaju da klijent ne izmiri obaveze prema portalu u predviđenom roku, administratorski tim će upozoriti klijenta. Ako se klijent ogluši o upozorenje korisnički nalog će biti blokiran a online prodavnica uklonjena.

Odgovornost klijenta

Tip Top Shop portal neće proveravati pravni status brenda koji klijent promoviše otvaranjem online prodavnice. S obzirom na to da portal isključivo povezuje klijenta i kupca, klijent snosi zakonom propisanu pravnu odgovornost koja proističe iz same delatnosti online trgovine.

Prihvatanjem Pravila i uslova korišćenja klijent preuzima punu moralanu i materijalnu odgovornost u pogledu obaveza prema kupcu. Klijent se obavezuje da će ispoštovati navedeni rok dostave i kupcu isporučiti neoštećen proizvod u poručenoj količini. U slučaju da klijent na svom profilu objavi neprimeren sadržaj, odnosno sadržaj koji se ne odnosi direktno na brend koji reprezentuje, administratorski tim će takav sadržaj da ukloni a vlasnik profila brenda će biti upozoren. U slučaju da se ovakva neželjena aktivnost nastavi administratorski tim će biti primoran da sporni profil ukloni sa portala. Neispunjavanje obaveza klijenta prema Tip Top Shop portalu nastalih ostvarenim profitom rezultiraće upozorenjem a u krajnjem slučaju brisanjem profila brenda sa portala.

Nije dozvoljeno postavljanje kontakt podataka (adrese, broja telefona …) na portalu. U slučaju objavljivanja kontakt podataka u opisu prodavnice, opisu proizvoda ili na nekom dugom mestu na portalu, administratori će upozoriti kreativca, a ako se kontakt podaci ne uklone u roku od 48h administratori će ukloniti (samo) sporni sadržaj.

Nije dozvoljeno postavljanje linkova u opise prodavnice i proizvoda. Klijent koji postavi link biće upozoren da ga ukloni. U slučaju da link nije uklonjen 24h od upozorenja, Tip Top Shop administratori će sami ukloniti link.

Sadržaj portala

Tip Top Shop portal zadržava pravo kontrole grafičkog i tekstualnog sadržaja postavljenog na portal. Neprimeren sadržaj će biti uklonjen a autor upozoren i po potrebi sankcionisan. Tip Top Shop portal zadržava pravo da postavljeni grafički i tekstualni sadržaj koristi, dobronamerno, u komercijalne svrhe. Tip Top Shop portal predstavlja integracionu platformu kreativaca koji se bave ručnim radom i u skladu sa time biće uklonjen sav ostali prodajni sadržaj postavljen od strane klijenata, kao i neprimereni i uvredljivi komentari.

Uslovi reklamiranja proizvoda

Da bi proizvod bio reklamiran na portalu, socijalnim mrežama i da bi se uvrstio u reklamni materijal (video i štampane reklame) neophodno je da kreativac ispuni sledeće uslove:

1. Otvorena prodavnica na Tip Top Shop portalu,

2. Dodat barem jedan proizvod,

3. Prosecna ocena profila preko 4,

4. Fotografije proizvoda visokog kvaliteta,

5. Link Tip Top Shop brand-a u opisu profila na socijalnim mrezama.

Marketing i ostali vidovi saradnje

Marketinške i ostale ulsuge portala regulišu se posebnim ugovorima o poslvno-tehničkoj saradnji. Navedena stavka se odnosi na posebne vidove reklamiranja kao i na postavljanje banera na portal.

Izmene

Tip Top Shop administratorski tim zadržava pravo izmene Pravila i uslova korišćenja portala u bilo kom trenutku uz obavezu da klijentima saopšti izvršene izmene putem zvaničnih stranica socijalnih mreža i omogući eventualni prekid saradnje bez pravnih posledica.

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 1.

TIP TOP SHOP – Novi Sad , kao lice odgovorno za prikupljanje podataka, vrši obradu neophodnih podataka, poštuje privatnost i posvećen je zaštiti podataka korisnika svojih usluga. (u daljem tekstu: TIP TOP SHOP )

TIP TOP SHOP se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka vezanih za korišćenje usluga, i tajnost komunikacije korisnika na Internet servisu, odnosno platformi koju kontroliše, u skladu sa važećim propisima.

TIP TOP SHOP se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost korisnika koju putem Interneta izvrše treća lica.

TIP TOP SHOP će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

Član 2.

TIP TOP SHOP vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu ( Registrovani korisnici).

TIP TOP SHOP vrši obradu podataka o ličnosti u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

TIP TOP SHOP rukuje ličnim podacima o Korisniku, vezano za usluge koje pruža:

 • Online pružanje usluga
 • Prava Korisnika – Identifikacija onih usluga kojima Korisnik može da pristupi
 • Izrada statistike, analiza
 • Obraćanja sa ciljem uspostavljanja direktnih poslovnih kontakata, i u svrhe marketinga (npr. newsletter)
 • Obezbeđivanje radnje za postavljanje sadržaja koje je kreirao Korisnik (npr. chat, komentari)
 • U pojedinim slučajevima organizovanje i održavanje igara na sreću, obaveštavanje pobednika i obezbeđivanje poklona za njih,

Član 3.

Pre prikupljanja podataka, TIP TOP SHOP obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

 • Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – rukovalac – TIP TOP SHOP – Novi Sad
 • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje izvršenja ugovora o kupoprodaji, odnosno omogućavanje e-trgovine i nesmetanog funkcionisanja TIP TOP SHOP Internet servisa, bezbednost korisnika Internet servisa
 • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika e-trgovine, korisnika odnosno kupaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom
 • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u TIP TOP SHOP -u koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka
 • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik TIP TOP SHOP Internet servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka neophodno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o oglašavanju, radi ostvarivanja prava po tim zakonima
 • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja Internet servisa, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkog odnosa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo
 • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju

Član 4.

Podaci koji se prikupljaju od kupca radi izvršenja obaveza određenih ugovorom o kupovini, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora su: ime, prezime, adresa i broj telefona, i u druge svrhe se ne koriste. Podaci koji se prikupljaju uz pristanak lica, u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa Internet servisu.

Član 5.

TIP TOP SHOP ne obrađuje podatke maloletnih lica

TIP TOP SHOP ne odgovara za tačnost podataka koje su unela druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

Član 6.

TIP TOP SHOP poštuje privatnost korisnika TIP TOP SHOP Internet servisa. Podaci iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, TIP TOP SHOP neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim ovim Pravilnikom i u slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

Član 7.

GIVSPORT može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Internet servisa (takozvane “cookie“ podatke). Pod pojmom ”cookie” podaci podrazumevaju se podaci koje se odnose na tehničke karakteristike uređaja kojim korisnik pristupa Internet servisu kao što su: podaci o operativnom sistemu, pregledaču internet sadržaja, posećene web stranice, broj posetilaca i slično. Ove podatke TIP TOP SHOP može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoj Internet servis i njen sadržaj dodatno usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima. TIP TOP SHOP ne prikuplja podatke o prethodnim posetama drugim internet stranicama, pretragama ili kakvom drugom sadržaju ili drugim informacijama koje “cookie” podaci korisnika ili trećih lica mogu da sadrže.

Član 8.

TIP TOP SHOP prikupljene informacije ne daje na uvid, niti se razmenjuju, s drugim organizacijama, preduzećima i ustanovama, osim u slučajevima kada je to izričito propisano zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Korisnika uključujući i narušavanje privatnosti Korisnika

Član 9.

TIP TOP SHOP je preduzeo sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Član 10.

Korisnici će svoja prava iz ovog Pravilnika koristiti prema ovde navedenom. Na osnovu toga Korisnici:

 • Imaju pristup podacima kojima i sami rukuju, odnosno koja ih identifikuju,
 • Mogu zatražiti ispravljanje ili brisanje pogrešnih podataka,
 • Mogu zatražiti da im se obrišu Lični podaci, recimo kada oni više nisu potrebni u one svrhe zaštite podataka, zbog kojih su isti prikupljeni,
 • U određenim okolnostima mogu zatražiti ograničavanje korišćenja podacima (npr. Korisnik nije zadovoljan sa tačnošću podataka, za period kada se isti proveravaju),
 • Mogu tražiti da im podaci budu prenosivi ( što znači da će svoje podatke primati u raščlanjenoj formi, koja je primenjiva u širokom krugu, i koja se čita na aparatu, te da isto prosleđuju drugom rukovaocu podataka u skladu sa relevantnim propisima),
 • Mogu povući svoj pristanak.

Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

Član 11.

Na pisani zahtev korisnika, TIP TOP SHOP je u obavezi da istom dostavi podatke koje je prikupio u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Član 12.

Primena ovog pravilnika je obavezna u poslovanju TIP TOP SHOP -a.

PRAVILNIK O ZAŠTITI POTROŠAČA

Ovim pravilnikom uređuju se način i postupak rešavanja reklamancija potrošača na nedostatke prodatog proizvoda na veliko i malo ( sportska obuća, odeća, i ostala roba).

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Trgovac prodaje robu na malo potrošačima na način da vodi računa o pravu potrošača na zaštitu i da prodaju obezbedi pod jednakim uslovima na tržištu za sve potrošače.

Član 2

Trgovac prilikom prodaje robe ne sme vršiti diskriminaciju potrošača na neki od načina predviđenih odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Član 3.

Potrošač u smislu ovog Pravilnika koju uživa pravo na zaštitu i koji ima pravo na reklamaciju jeste svako fizičko lice koje kupuje robu za lične potrebe ili potrebe svog domaćinstva, a pod uslovima i rokovima propisanim odgovarajućim Zakonom kao i ovim Pravilnikom.

Član 4.

Ako je proizvod u prodaji, a služi kao izložbeni primerak na takvim proizvodima mora da stoji naznaka “uzorak” ili “nije za prodaju”. Isto tako ako se prodaje roba sa nedostatkom, ta roba mora fizički biti odvojena od ostale robe sa vidljivim nazivom “roba sa nedostatkom”.

II PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA

Član 5.

Potrošač ima pravo da kod trgovca na malo vrši kupovinu robe da bi zadovoljio osnovne potrebe,ima pravo na bezbednost; pravo na pravnu sigurnost i zaštitu, pravo na obaveštenost – raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe; pravo na informisanost u okviru obaveze i mogućnosti prodavca da mu pruži informaciju o vrsti robe koju prodaje, osnovnim osobinama robe prema deklaraciji za svaku pojedinačnu robu, pravo na izbor pri kupovini, pravo na reklamaciju, na način regulisan ovim pravilnikom i zakonskim propisima.

Član 6.

Potrošač ima pravo na reklamaciju na način regulisan odredbama ovog Pravilnika u skladu sa zakonskim propisima.

Da bi ostvario pravo na reklamaciju potrošač je obavezan da dostavi fisklani isečak na uvid ili drugi dokaz o kupovini.

Član 7.

Potrošač nema pravo na reklamciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili ako nema dokaz (fisklani isečak, slip, administrativnu zabranu) da je proizvod kupljen u maloprodajnom objektu gde se reklamira u zakonom propisanom roku.

Član 8.

Potrošač ima pravo da od trgovca dobije tačne, potpune i jasne informacije o osnovnim obeležjima robe, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, prodajnoj ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošaća po osnovu nesaobraznosti robe, kao i sva druga obaveštenja u skladu sa članom 13 Zakona o zaštiti potrošača i propisima koji uredjuju trgovinu.

Član 9.

Obaveza trgovca je da potrošaču za kupljenu robu izda fisklani račun sa svim propisanim elementima.

III OBAVEZE TRGOVCA

Član 10.

Trgovac vrši prodaju robe poštujući odredbe zakonskih propisa koje se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost potrošača, kao i da vrši prodaju na način da se zaštite ekonomski interesi potrošača.

Član 11.

Trgovac prodaju ne sme uslovljavati na način da prodaju jedne vrste robe veže prodajom druge vrste robe.

Član 12.

Trgovac ne sme obmanjivati potrošače na način da daje netačne, nepotpune, neosnovane, nejasne ili dvosmislene informacije ili prećutkivati podatke o stvarnim svojstvima i kakrakteristikama robe.